چهارمین همایش بین المللی روانشناسی ایران
حامیان علمی و معنوی

تماس با ما

02133699093-4 

09193519331

 

 

02189786524

conf.ntpco[at]gmail.com

مبتلایان به اختلالات روانپزشکی مستعد مصرف مواد مخدر هستند

29 مهر 1395

به نقل از روابط عمومی نخستین همایش بین المللی روانشناسی ایران قائمی‎ ‎،‎آموزش‎ ‎و‎ ‎آگاه سازی‎ ‎نوجوانان،‎ ‎جوانان‎ ‎و‎ ‎همه‎ ‎اقشار‎ ‎جامعه‎ ‎در زمینه شناخت‎ ‎اثرات‎ ‎زیانبار‎ ‎داروها‎ ‎و‎ ‎ارتقاء‎ ‎دانش‎ ‎آنان‎ ‎درزمینه‎ ‎مواد‎ ‎مخدر‎ ‎و اعتیادآور‎ ‎و‎ ‎نیز‎ ‎آموزش‎ ‎و‎ ‎تقویت‎ ‎مهارتهای‎ ‎زندگی،‎ ‎مهارتهای‎ ‎فرزند‎ ‎پروری، مهارتهای‎ ‎شغلی‎ ‎و‎ ‎مهارتهای‎ ‎زندگی‎ ‎سالم‎ ‎به‎ ‎عموم‎ ‎مردم،‎ ‎پرورش‎ ‎و‎ ‎ارتقاء رفتارهای‎ ‎تاب‎ ‎آورانه‎ ‎ازجمله‎ ‎بهترین‎ ‎و‎ ‎مهمترین‎ ‎روش‌های‎ ‎پیشگیری‎ ‎از‎ ‎مصرف مواد‎ ‎مخدر‎ ‎عنوان‎ ‎کرد‎.

وی‎ ‎گفت:‎ ‎توانمند‎ ‎کردن‎ ‎و‎ ‎آموزش‎ ‎به‎ ‎والدین‎ ‎در‎ ‎رابطه‎ ‎با‎ ‎مهارتهای‎ ‎زندگی باعث‎ ‎می‎ ‎شود‎ ‎آنان‎ ‎فرزندان‎ ‎خود‎ ‎را‎ ‎با‎ ‎این‎ ‎مهارت‎ ‎ها‎ ‎مسلح‎ ‎کنند‎ ‎تا‎ ‎میزان انحراف‎ ‎به‎ ‎سمت‎ ‎مصرف‎ ‎مواد‎ ‎مخدر‎ ‎کاهش‎ ‎یابد. ‎ ‎این‎ ‎استاد‎ ‎دانشگاه‎ ‎ادامه‎ ‎داد‎:‎ منظور‎ ‎از‎ ‎مهارت‎ ‎های‎ ‎زندگی‎ ‎آن‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎فرد‎ ‎در رابطه‎ ‎با‎ ‎خود،‎ ‎جامعه‎ ‎و‎ ‎دیگران‎ ‎مسئولانه‎ ‎برخورد‎ ‎کند‎ ‎و‎ ‎تصمیم‎ ‎گیری‎ ‌های‎ ‎صحیح در‎ ‎مواقع‎ ‎پرخطر‎ ‎از‎ ‎جمله‎ ‎گرایش‎ ‎به‎ ‎سمت‎ ‎مصرف‎ ‎مواد‎ ‎مخدر‎ ‎صنعتی‎ ‎و‎ ‎شیمیایی داشته‎ ‎باشد‎

‎‎وی‎ ‎اظهار‎ ‎کرد‎ :‎فردی‎ ‎که‎ ‎مهارت‎ ‎های‎ ‎زندگی‎ ‎را‎ ‎یاد‎ ‎می‎ ‎گیرد‎ ‎بدون‎ ‎اینکه‎ ‎به‎ ‎خود یا‎ ‎دیگران‎ ‎صدمه‎ ‎بزند‎ ‎مسئولیت‎ ‎پذیر‎ ‎می‎ ‎شود‎ ‎و‎ ‎در‎ ‎برابر‎ ‎مشکلات‎ ‎بهترین‎ ‎عکس العمل‎ ‎را‎ ‎نشان‎ ‎می‎ ‎دهد‎.‎ ‎قائمی‎ ‎با‎ ‎بیان‎ ‎اینکه‎ ‎مهمترین‎ ‎مهارت‎ ‎زندگی‎ ‎مهارت‎ ‎خودآگاهی‎ ‎است،‎ ‎ادامه داد‎ :‎آموزش‎ ‎مهمترین‎ ‎حلقه‎ ‎مفقوده‎ ‎مبارزه‎ ‎با‎ ‎مواد‎ ‎مخدر‎ ‎است‎ ‎،‎ ‎در‎ ‎این‎ ‎مهارت به‎ ‎فرزندان‎ ‎یاد‎ ‎داده‎ ‎می‎ ‎شود‎ ‎که‎ ‎چه‎ ‎ارزش‎ ‎هایی‎ ‎دارند،‎ ‎باید‎ ‎خودشان‎ ‎را‎ ‎دوست داشته‎ ‎باشند‎ ‎و‎ ‎عزت‎ ‎نفس‎ ‎داشته‎ ‎باشند‎. ‎،‎ ‎عزت‎ ‎نفس‎ ‎باعث‎ ‎می‎ ‌شود‎ ‎که‎ ‎از مشکلاتی‎ ‎مانند‎ ‎مصرف‎ ‎مواد‎ ‎مخدر‎ ‎جلوگیری‎ ‎شود‎.

این‎ ‎روانشناس‎ ‎تاکید‎ ‎کرد: علاوه‎ ‎بر‎ ‎فرهنگسازی‎ ‎برای‎ ‎پیشگیری‎ ‎از‎ ‎آسیبهای اجتماعی،‎ ‎اجتماعی‎ ‎کردن‎ ‎فرهنگ‎ ‎مبارزه‎ ‎با‎ ‎اعتیاد‎ ‎بسیار‎ ‎سودمند‎ ‎است،‎ ‎در‎ ‎این راستا‎ ‎مشارکت‎ ‎شهروندان‎ ‎،‎ ‎تقویت‎ ‎و‎ ‎گسترش‎ ‎مراکز‎ ‎اجتماعی‎ ‎و‎ ‎سازمان های‎ ‎مردم نهاد،‎ ‎شبکه های‎ ‎ارتباطی‎ ‎محله ای‎ ‎در‎ ‎امر‎ ‎پیشگیری‎ ‎و‎ ‎مبارزه‎ ‎با‎ ‎مواد‎ ‎مخدر اهمیت‎ ‎زیادی‎ ‎دارد‎.‎ ‎ ‎

قائمی‎ ‎با‎ ‎بیان‎ ‎اینکه‎ ‎ارتقاء‎ ‎شاخصهای‎ ‎سلامت‎ ‎روان‎ ‎جامعه‎ ‎در‎ ‎امر‎ ‎مقابله‎ ‎با اعتیاد‎ ‎در‎ ‎جامعه‎ ‎ضروریست‎ ‎ ‎گفت:‎ ‎باید‎ ‎زمینه‎ ‎های‎ ‎پیشگیری‎ ‎از‎ ‎بروز‎ ‎تنش‌های خانوادگی‎ ‎،‎‎اجتماعی‎ ‎و‎ ‎مدیریت‎ ‎آنها،‎ ‎پیشگیری‎ ‎از‎ ‎خشونتهای‎ ‎خانوادگی‎ ‎مانند همسر‎ ‎آزاری،‎ ‎کودک آزاری‎ ‎و‎ ‎کنترل‎ ‎عوامل‎ ‎خطر‎ ‎مانند‎ ‎خودکشی،‎ ‎خشونت‎ ‎و‎ ‎درمان برخی‎ ‎از‎ ‎مشکلات‎ ‎و‎ ‎بیماری های‎ ‎روانی‎ ‎مانند‎ ‎اختلالات‎ ‎افسردگی‎ ‎و‎ ‎اضطراب‎ ‎نیز ایجاد‎ ‎شود‎

.‎ این‎ ‎استاد‎ ‎دانشگاه‎ ‎همچنین‎ ‎رسیدگی‎ ‎به‎ ‎وضعیت‎ ‎معتادان‎ ‎را‎ ‎نیز‎ ‎مهم‎ ‎دانست‎ ‎و اظهار‎ ‎کرد‎:‎ باید‎ ‎کسانی‎ ‎که‎ ‎به‎ ‎مصرف‎ ‎مواد‎ ‎مخدر‎ ‎روی‎ ‎آورده‌اند‎ ‎را‎ ‎شناسایی‎ ‎ و با‎ ‎تشخیص‎ ‎به موقع‎ ‎بیماری‎ ‎شروع‎ ‎به‎ ‎درمان‎ ‎آنان‎ ‎کرد‎
به گزارش ‎ ‎روابط‎ ‎عمومی‎ ‎ستاد‎ ‎مبارزه‎ ‎با‎ ‎مواد‎ ‎مخدر‎ ،‎قائمی‎ ‎با‎ ‎اشاره‎ ‎به‎ ‎اینکه‎ ‎ می‌توان با‎ ‎گسترش‎ ‎خدمات‎ ‎توانبخشی‎ ،‎آسیبهای‎ ‎ناشی‎ ‎از اعتیاد‎ ‎را‎ ‎به‎ ‎حداقل‎ ‎رساند‎ ‎و‎ ‎از‎ ‎شدت‎ ‎رنج‎ ‎و‎ ‎آلام‎ ‎و‎ ‎آسیب‎ ‎آنان‎ ‎کاست،‎ ‎گفت‎ :‎گسترش‎ ‎و‎ ‎تقویت‎ ‎مراکز‎ ‎درمان‎ ‎اعتیاد،‎ ‎توسعه‎ ‎مراکز‎ ‎گذری‎ ‎و‎ ‎تیم‎ ‎های‎ ‎سیاری برای‎ ‎کاهش‎ ‎آسیب‎ ‎اعتیاد‎ ‎و‎ ‎آموزش‎ ‎خانوادههای‎ ‎معتادان‎ ‎برای‎ ‎کمک‎ ‎به‎ ‎درمان آنان‎ ‎بسیار‎ ‎سودمند‎ ‎است

کنگره بین المللی جامع روانشناسی ایران در سال جاری در شهرتهران با محورهای کارامد برگزار خواهد شد.


1623
مطالب مرتبط


لطفا با تكميل فرم ، نظرات ، پيشنهادات و انتقادات خود را در مورد مطلب منتشر شده با ما در ميان بگذاريد.
پيام شما پس از تاييد توسط مدير سايت ، منتشر خواهد شد.
 

 
Captcha


 
پوستر
معرفی مجلاتمرکز همایش