همایش روانشناسی ایران

حامیان علمی و معنوی

کمیته علمی:

دکتر بیتا آجیل چی
دانشگاه علامه طباطبایی
 
 دکتر شیدا جبل عاملی
 دانشگاه اصفهان
 
دکتر فخرالسادات قریشی راد
دانشگاه شهید مدنی آذربايجان
 
 دکتر مسعود فضیلت پور
 دانشگاه شهید باهنر کرمان
 
 دکتر ناصرالدین کاظمی حقیقی
 دانشگاه علوم و تحقیقات
 
 دکتر اسماعیل سلیمانی
 دانشگاه ارومیه
 
 دکتر حسین شاره
 دانشگاه حکیم سبزواری
 
 دکتر مهدی زمستانی 
 دانشگاه کردستان
 
 دکتر سوران  رجبی
 دانشگاه خلیج فارس
 
 دکتر نصرالله عرفانی
 دانشگاه پیام نور استان همدان
 
 دکتر رضا گل پور 
 دانشگاه پیام نور
 
 دکتر راضیه قدرجانی
  دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پوستر
معرفی مجلاتتماس با ما

021-36621318

021-36621319

 

02189786524

conf.ntpco[at]gmail.com

مرکز همایش های بین المللی توسعه ایران